Nowe rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych

Katarzyna Kroner        08 maja 2017        8 komentarzy

5 maja 2017 r. czyli ostatni piątek, stał się znaczącą datą dla prawa wyrobów medycznych. W tym dniu bowiem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane dwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Oba rozporządzenia wejdą w życie w dwudziestego dnia po ich opublikowaniu tj. 26 maja 2017 r. i od tego terminu rozpoczną się okresy przejściowe przewidziane w przepisach.

Okresy przejściowe wynoszą trzy lata dla rozporządzenia o wyrobach medycznych ( 26 maja 2020 r.) i pięć lat dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro ( 26 maja 2022 r.), dodatkowo od tych terminów prawodawca przewidział szereg wyjątków.

W związku z powyższym w najbliższym czasie czeka nas bardzo dużo zmian, a podmioty które nie uporają się z nowymi obowiązkami w wyznaczonym okresie, nie będą mogły wprowadzać do obrotu swoich wyrobów na rynku UE.

Wiele rzeczy wciąż jest niejasnych, dlatego będę starała się je stopniowo, szczegółowo opisywać i wyjaśniać.

Na koniec, dla zainteresowanych przesyłam link do treści rozporządzeń 2017/745 i 2017/ 746. Dokumenty można pobrać również w języku polskim.

 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z treścią rozporządzeń.

Na lekturę proponuję zarezerwować sobie co najmniej jeden spokojny weekend, ponieważ stron jest naprawdę sporo 😉

Co to jest Deklaracja Zgodności i co w niej znajdziesz ?

Katarzyna Kroner        25 kwietnia 2017        2 komentarze

Ostatnio dostaję, od moich czytelników, dużo pytań w sprawie Deklaracji Zgodności. Mimo, że temat pozornie wydaje się prosty, widzę jednak, że istnieje w około niego sporo wątpliwości. Jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. A skąpe regulacje prawne nie bardzo pomagają.

W ustawie o wyrobach medycznych możemy przeczytać, że Deklaracja Zgodności to oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.

Należy więc przyjąć, że Deklaracja Zgodności to dokument, w którym stwierdza się, że wyrób medyczny spełnia wszystkie odpowiednie wymagania stosownych przepisów prawa. Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel posiadający swoją siedzibę w Unii ma obowiązek sporządzić i podpisać Deklarację Zgodności w ramach procedury oceny zgodności przewidzianej w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym. Sporządzając i podpisując Deklarację Zgodności, wytwórca bierze odpowiedzialność za zgodność wyrobu z przepisami.

Jeśli w odniesieniu do jednego wyrobu zastosowanie ma kilka unijnych przepisów harmonizacyjnych nakładających obowiązek wydania Deklaracji Zgodności, to wymagana jest tylko jedna Deklaracja Zgodności.

Deklaracja Zgodności powinna zawierać minimum:

  1. nazwę wyrobu lub numer identyfikujący produkt, może to być numer produktu, partii, typu lub serii;
  2. nazwę i adres wytwórcy oraz autoryzowanego przedstawiciela o ile został wyznaczony;
  3. oświadczenie, że deklaracja jest wydana na wyłączną odpowiedzialność wytwórcy;
  4. dane identyfikacyjne wyrobu umożliwiające jego identyfikowalność. Są to zasadniczo wszelkie istotne informacje opisujące produkt, uzupełniające pkt 1;
  5. informacje na temat klasyfikacji wyrobu – klasa, numer reguły, sposób oceny zgodności;
  6. wszystkie istotne unijne przepisy harmonizacyjne, które wyrób musi spełniać; przywoływane normy lub inne specyfikacje techniczne w precyzyjny, pełny i jasno zdefiniowany sposób – oznacza to, że należy wskazać wersję i/lub datę wydania normy;
  7. nazwę i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procedurze oceny zgodności oraz odniesienie do odpowiedniego certyfikatu;
  8. wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być wymagane (np. stopień, kategorię), jeśli to stosowne;
  9. miejsce i datę wydania deklaracji, może to być dowolna data po zakończeniu oceny zgodności;
  10. imię, nazwisko, podpis i stanowisko lub równoważne oznaczenie osoby upoważnionej przez wytwórcę do wystawienia deklaracji.

W związku ze zbliżającą się wielkimi krokami datą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, mogę już zapowiedzieć, że nowe przepisy bardziej szczegółowo niż dotychczasowe, uregulują zagadnienia związane z Deklaracją Zgodności, ale o tym następnym razem …

Identyfikowalność wyrobu medycznego w łańcuchu dystrybucji

Katarzyna Kroner        30 grudnia 2016        Komentarze (0)

Ostatnio zastanawiałam się nad problemem dotyczącym śledzenia wyrobów medycznych w łańcuchu dostaw. Zajęło mi to sporo czasu, ponieważ temat uregulowany jest w sposób bardzo rozproszony i nawiązuje do niego kilka aktów prawnych na poziomie zarówno krajowym jak i europejskim.

Identyfikowalność, czyli co?

 Identyfikowalność to możliwość prześledzenia historii produktu, drogi wyrobów od użytkownika do bramy fabryki i od fabryki do użytkownika.

Identyfikowalność określa również rolę i obowiązki podmiotów w całym łańcuchu dostaw. Pozwala na wychwycenie na rynku wyrobów niebezpiecznych lub niezgodnych z wymogami. Identyfikowalność jest ważna także dlatego, że pozwala na skuteczne wykonanie prawa poprzez nadzór rynku wykorzystujący środki naprawcze.

Jak przekłada się identyfikowalność na obowiązki podmiotów w łańcuchu logistycznym ?

Zgodnie z prawem krajowym regulującym kwestie wyrobów medycznych, importerzy i dystrybutorzy, są zobowiązani uczestniczyć w działaniach dotyczących bezpieczeństwa wyrobów. Są więc zobowiązani przechowywać i niezwłocznie udostępniać na żądanie Prezesa Urzędu Rejestracji dokumentację niezbędną do ustalenia pochodzenia i jednoznacznej identyfikacji wyrobów oraz udostępniać wykaz wszystkich świadczeniodawców i dystrybutorów, którym dostarczyli wyroby.

Bardziej rygorystyczne regulacje dotyczą aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, które muszą być oznakowane kodem umożliwiającym jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, w szczególności jego typu i roku produkcji; odczytanie kodu, jeżeli jest niezbędne i nie powinno wymagać to zabiegu chirurgicznego.

Z kolei zgodnie z prawem farmaceutycznym w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi są przetwarzane dane między innymi o obrocie wyrobami medycznymi, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu. Zakres przekazywanych i przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikujące zbywcy i nabywcy, z wyłączeniem danych dotyczących osób fizycznych nabywających produkty, w celach terapeutycznych, poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.

Temat identyfikowalności poruszany jest w także Zawiadomieniach i Zaleceniach Komisji Europejskiej. Wynika z nich, że podmioty gospodarcze są zobowiązane do przechowywania informacji o innych podmiotach gospodarczych będących ich dostawcami lub odbiorcami. Wymóg ten nie dotyczy użytkowników (konsumentów) ponieważ nie są oni uznawani za podmioty gospodarcze. Unijne prawodawstwo harmonizacyjne nie określa sposobu, w jaki należy spełnić ten wymóg, ale należy zauważyć, że organy nadzoru rynku mogą poprosić o stosowne dokumenty, w tym faktury pozwalające na sprawdzenie pochodzenia produktu. Dlatego też aby spełnić warunki identyfikowalności, warto przechowywać faktury przez dłuższy okres niż przewidują to przepisy księgowe.

Natomiast zgodnie z Zaleceniami Komisji r przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu dystrybutorzy powinni prowadzić elektroniczny rejestr podmiotów gospodarczych, które dostarczyły im wyroby oraz elektroniczny rejestr podmiotów gospodarczych, instytucji zdrowia publicznego i użytkowników profesjonalnych, którym dostarczyli wyroby.

Mówiąc o identyfikacji nie można zapominać o normach, w szczególności normie medycznej ISO 13485:2003. Mając na względzie dobro pacjenta oraz użytkownika, norma nakłada na producenta wymagania związane z identyfikacją oraz identyfikalnością wyrobu. Głównym założeniem normy jest możliwość identyfikacji wyrobu medycznego przez cały cykl życia produktu.

Również nadchodzące zmiany w prawie odnoszącym się do wyrobów medycznych, rozszerzają zakres regulacji związanych z identyfikacją. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, producenci będą mieli obowiązek przypisać unikalny identyfikator wyrobu do wszystkich swoich wyrobów medycznych. Każdy wyrób medyczny będzie musiał być opatrzony indywidualnym kodem UDI (Unique Device Identification).

Kody UDI zostaną wprowadzone w celu bezbłędnej identyfikacji wyrobów medycznych w skali świata. W tym celu Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, Komisja Europejska i inne organy regulacyjne, przygotowały strategię w zakresie tzw. Unikalnej Identyfikacji Wyrobów Medycznych. Strategia ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów i procesów biznesowych.

Dostęp do informacji o wyrobach medycznych

Katarzyna Kroner        20 października 2016        Komentarze (1)

Drogi czytelniku, wracam po okresie przerwy do mojego bloga. Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej i że będę mogła wrócić z nową partią artykułów, na które mam bardzo dużo pomysłów. Ale do rzeczy …

Ustawa o wyrobach medycznych daje możliwość uzyskania, z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wielu być może istotnych dla Ciebie informacji.

Wśród informacji jakie możesz uzyskać są informacje identyfikujące podmioty, które dokonały zgłoszeń wyrobów medycznych do Prezesa Urzędu Rejestracji, daty takiego zgłoszenia, a także informacji o nazwach handlowych wyrobów.

Zwróć jednak uwagę, że w związku z powyższym udostępnione mogą zostać jedynie dane pochodzące ze zgłoszeń, których dokonują wytwórcy, autoryzowani przedstawiciele i laboratoria diagnostyczne. Tym samym Prezes Urzędu nie udzieli Ci informacji na temat powiadomień dokonywanych przez importerów czy dystrybutorów.

W Urzędzie możesz też uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa wyrobów, a nawet informacje zawarte w certyfikatach zgodności oraz informacje dotyczące wydania, zmiany, uzupełnienia, zawieszenia i wycofania takich certyfikatów.

Wszystkie te informacje podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu z niewielkimi wyjątkami wskazanymi w ustawie. Na przykład prawo to podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa.

Aby uzyskać dostęp do takich informacji musisz przygotować odpowiedni wniosek. Udostępnianie informacji publicznej nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd nie umożliwiają udostępnienia w sposób i w formie wskazanej przez Ciebie.

Na koniec warto dodać, że udostępnianie informacji publicznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w takim terminie, Urząd zobowiązany jest do powiadamia Ciebie w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Publikacje

Katarzyna Kroner        14 maja 2016        Komentarze (0)

Witam Cię w to chłodne i deszczowe, aczkolwiek bardzo przyjemne jazzowe przedpołudnie.

Z radością pragnę Cię poinformować, że od niedawna podjęłam współpracę z Biuletynem Euro Info – magazynem dedykowanym dla małych i średnich przedsiębiorstw, wydawanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ostatnim numerze biuletynu ukazał się mój artykuł na temat najnowszych regulacji w prawie wyrobów medycznych. Możesz przeczytać go tutaj.

Z pełną treścią artykułu w każdej chwili będziesz mógł zapoznać się również w nowej specjalnej zakładce Publikacje. Zakładka ta została stworzona po to, abyś szybko i bezpośrednio mógł dotrzeć do publikowanych przez mnie materiałów, a kolejne mam nadzieję ukarzą się już wkrótce. Miłej lektury 🙂