Katarzyna Kroner

radca prawny

Specjalizuję się w prawie cywilnym i gospodarczym, a także prawie medycznym. Od początku kariery zawodowej związana jestem głównie ze spółkami kapitałowymi w większości giełdowymi...
[Więcej >>>]

Sklep

Szkolenia z zakresu prawa wyrobów medycznych

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner to kancelaria zajmująca się udzielaniem pomocy prawnej w zakresie prawa medycznego, w szczególności prawa wyrobów medycznych. Tak wąsko zakreślona specjalizacja, wzbogacona o wieloletnie unikalne doświadczenie, gwarantuje wysoką jakość oferowanych usług. Ze względu na chęć dzielenia się zdobytą do tej pory wiedzą mającą nieocenione znaczenie w praktyce, swoją ofertę poszerzamy o szkolenia, których tematem przewodnim będą wyroby medyczne w ujęciu prawnym.

Zdajemy sobie sprawę, że czasem ludziom działającym dynamicznie w świecie biznesu i medycyny ciężko jest zrozumieć sformalizowany świat norm prawnych, podobnie jak prawnikom dość ciężko jest zrozumieć biznes, który kieruje się zupełnie innymi zasadami niż twardy język kodeksów. Jednak na co dzień w naszej pracy wszystko się ze sobą przeplata. Jesteśmy przekonani, że łącząc siły możemy współpracować i tworzyć bezpieczne, a zarazem dynamicznie działające przedsiębiorstwa, instytucje zdrowia publicznego i stowarzyszenia branżowe.

W codziennej pracy skupiamy się przede wszystkim na udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom, będącym producentami, importerami, dystrybutorami wyrobów medycznych, jak również ich użytkownikami.

Staramy się budować kulturę prawną i organizacyjną opartą na uczciwości, otwartości i chęci zrozumienia drugiej strony.

Dlaczego my?

 • opieramy działalność Kancelarii na wąsko zakreślonej specjalizacji
 • posiadamy kompleksową wiedzę w zakresie prawa wyrobów medycznych
 • posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w branży wyrobów medycznych
 • zapewniamy indywidualne podejścia do klienta

Wyroby medyczne – szkolenia

Jeśli chcą Państwo zapewnić członkom swojej organizacji zdobycie niezbędnej wiedzy na temat regulacji dotyczących wyrobów medycznych oraz zależy Państwu na przekazaniu informacji w sposób przystępny i jasny, przy jednoczesnym kompleksowym omówieniu danego zagadnienia, to zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • przeprowadzenie szkolenia dedykowanego bezpośrednio dla Państwa – na podstawie wyboru jednego z proponowanych szkoleń lub odrębnego zakresu nieznajdującego się w ofercie
 • przeprowadzenie szkolenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej – w zależności od Państwa preferencji

Co Państwo zyskują decydując się na skorzystanie z oferty?

 • kompleksową wiedzę w zakresie objętym przedmiotem szkolenia
 • przygotowanie do samodzielnego stosowania regulacji dotyczących wyrobów medycznych, w tym dostosowanie działalności do nowych wymagań
 • przewagę na rynku, dzięki świadomemu działaniu w branży wyrobów medycznych
 • zwiększenie bezpieczeństwa Państwa działalności

Wyroby medyczne – szkolenia – zakres oferty

W maju 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745, dotyczące wyrobów medycznych, zwane w skrócie MDR. Jest ono stosowane od 26 maja 2021 r. i zastępuje dotychczas obowiązującą Dyrektywę 93/42/EWG. Obecnie trwają wzmożone prace nad projektem ustawy o wyrobach medycznych, która ułatwić ma stosowanie nowego Rozporządzenia. Zarówno MDR, jak i projekt ustawy, wprowadzają istotne zmiany w prawie wyrobów medycznych, nakładając na podmioty biorące udział w obrocie wyrobami nowe, daleko idące obowiązki.

Wprowadzane wymagania obciążać będą w szczególności przedsiębiorców, jednakże regulacja rzutować będzie na cały rynek wyrobów medycznych.

Zmiany dotyczyć będą w szczególności:

 • klasyfikacji wyrobów medycznych,
 • bezpieczeństwa i jakości,
 • reklamy wyrobów medycznych,
 • kar administracyjnych nakładanych za naruszenie przepisów ustawy o wyrobach medycznych,
 • dokumentacji technicznej wyrobu, w tym certyfikatów, deklaracji zgodności, oznakowania i instrukcji używania.

Wprowadzone zostaną nowe obowiązki, w tym m.in. konieczność:

 • oznaczenia wyrobów medycznych kodem UDI,
 • zarejestrowania podmiotów oraz wyrobów medycznych w bazie danych EUDAMED,
 • weryfikacji dokumentacji produktowej.

W związku ze znacznymi zmianami regulacyjnymi oraz konsekwencjami wynikającymi z niedostosowania się do nowych przepisów, proponujemy ze swojej strony pomoc w przyswojeniu oraz zrozumieniu tych regulacji. Oferujemy kompleksowe szkolenia w zakresie prawa wyrobów medycznych, dzięki którym będą mogli Państwo dostosować działalność do nowych wymagań, bez nadmiernych problemów, stresów oraz kosztów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą 😊

Wyroby medyczne – szkolenia. Szczegółowa oferta.

Szkolenie według potrzeb klienta

Poniżej znajdziecie Państwo propozycje gotowych zestawów szkoleniowych, przyjmujących postać modułów. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem dotyczącym zagadnienia niewskazanego w niniejszej ofercie, bardzo proszę o kontakt. Temat szkolenia może zostać uzgodniony w indywidualnym przypadku, w zależności od Państwa potrzeb. Wskazane poniżej moduły można w dowolny sposób łączyć i dzielić, tak aby powstała najbardziej dogodna dla Państwa kompozycja. Dlatego też nie określamy z góry czasu trwania szkoleń z poszczególnych modułów – wszystko zależeć będzie od Państwa potrzeb i możliwości.

Prowadzimy również szkolenia dedykowane dla wybranych grup podmiotów, np. dla producentów, importerów, dystrybutorów, czy użytkowników.

Ponadto Kancelaria utrzymuje stałą współpracę ze specjalistami w zakresie prawa zamówień publicznych, dokumentacji technicznej wyrobów medycznych oraz systemów zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. W związku z tym istnieje możliwość poszerzenia oferty szkoleniowej na jedną z tych specjalizacji.

Moduł I. Wprowadzenie

Moduł ten wprowadzi Państwa w ramy prawne wyrobów medycznych.

Obejmie on w szczególności omówienie:

 • przepisów regulujących wymagania dotyczące wyrobów medycznych,
 • jakie regulacje już obowiązują i jakie zmiany prawne pojawią się jeszcze w zakresie wyrobów medycznych,
 • w jakich zakresach polska ustawa rozszerza wymagania unijnych rozporządzeń,
 • przepisów przejściowych związanych z rozpoczęciem stosowania nowych regulacji w stosunku do wyrobów pozostających w obrocie,
 • sytuacji rynkowej związanej z rozpoczęciem stosowania przepisów.

Moduł II. Podmioty biorące udział w obrocie wyrobami medycznymi

Moduł ten dotyczył będzie podmiotów biorących udział w obrocie wyrobami medycznymi i ich obowiązków. Przedstawione zostaną na nim najważniejsze definicje i obowiązki spoczywające na wszystkich ogniwach biorących udział w łańcuchu dostaw.

Obejmie on w szczególności omówienie:

 • jakie podmioty występują w obrocie wyrobami medycznymi, czym się charakteryzują i jak je rozróżnić,
 • kiedy podmiot trzeci może wejść w rolę producenta,
 • jakie są obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów i użytkowników wyrobów medycznych, na gruncie nowych regulacji,
 • jakie są wymagania wytwarzania wyrobów dla producenta,
 • jak prawidłowo przeprowadzić kwalifikację dostawców surowców,
 • jak nadzorować kwalifikowanych dostawców – audyt u dostawcy.

Moduł III. Wymagania dla wyrobów

Moduł ten ma na celu przekazanie podstawowych informacji, dotyczących kluczowych wymagań prawnych odnoszących się do wyrobów medycznych.

Obejmie on w szczególności omówienie:

 • czym są wyroby medyczne
 • czym jest wyposażenie wyrobów medycznych, zestawy i systemy zabiegowe,
 • jak klasyfikuje się wyroby medyczne i jakie zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone przez rozporządzenia,
 • co to są produkty z pogranicza,
 • jakie podstawowe wymagania muszą zostać spełnione przez wyroby medyczne,
 • jakie są wyjątki dotyczące dopuszczenia wyrobów niespełniających wymagań,
 • co to jest incydent medyczny i jak postępować w przypadku incydentu medycznego,
 • czy regeneracja wyrobów jednorazowego użytku jest możliwa,
 • jakie są szczególne wymagania dla wyrobów do implantacji,
 • jak przeprowadzić weryfikację wyrobu pod kątem zgodności z wymaganiami.

Moduł IV. Dokumentacja wyrobów

Moduł ten ma na celu przekazanie informacji, dotyczących dokumentacji towarzyszącej wyrobom.

Obejmie on w szczególności omówienie:

 • jaką dokumentację muszą posiadać wyroby medyczne (niezbędne elementy, treść, forma, język),
 • jakie są wymagania dotyczące deklaracji zgodności,
 • jakie są wymagania dla certyfikatu zgodności, ze wskazaniem ścieżki sprawdzenia jednostki notyfikowanej wydającej certyfikat i weryfikacji ważności dokumentu,
 • wymagań dla etykiety i instrukcji używania wyrobów, w tym wymagań językowych,
 • innych elementów dokumentacji technicznej, które mogą pojawiać się w obrocie,
 • wymagań dokumentacyjnych dla systemu zarządzania jakością ISO 13485 dla wyrobów medycznych w celu spełnienia wymagań prawnych ,
 • wymagań wynikających z norm zharmonizowanych, określenie czego i w jakim zakresie możecie Państwo na podstawie norm wymagać oraz jakie dokumenty to potwierdzają,
 • głównych symboli występujących na oznakowaniach wyrobów medycznych,
 • wymagań dla znaku CE.

Moduł V. Europejska baza danych o wyrobach medycznych – EUDAMED

Moduł ten ma na celu przekazanie informacji jakie moduły bazy EUDAMED będą stworzone oraz jakie informacje będą w tej bazie przechowywane.

Obejmie on w szczególności pokazanie jak baza wygląda obecnie w praktyce, przedstawienie jej funkcjonalności oraz przekazanie podstawowych informacji na temat obsługi bazy, w tym m.in.:

 • kiedy poszczególne moduły bazy będą funkcjonalne,
 • jakie rejestry i kiedy zostaną uruchomione na poziomie rejestracji krajowej,
 • kto będzie zobowiązany do rejestracji w systemie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Moduł VI. Identyfikacja wyrobów medycznych

Moduł ten ma na celu przekazanie informacji, dotyczących systemów identyfikacji wyrobów.

Obejmie on w szczególności omówienie:

 • czym jest system niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów UDI,
 • jakie są zasady oznakowania wyrobów kodami UDI,
 • które podmioty będą miały obowiązek zachowywania i przechowywania kodów UDI.

Moduł VII. Odpowiedzialność przedsiębiorców za wyroby niezgodne z przepisami

Moduł ten ma na celu przekazanie informacji, dotyczących systemów identyfikacji wyrobów.

Obejmie on w szczególności omówienie:

 • jakie są skutki wprowadzenia w błąd w zakresie tekstów, nazw, znaków, symboli,
 • jakie są wymagania dla podmiotów w zakresie wprowadzenia wyrobów zgodnych z rozporządzeniami i ewentualne konsekwencje ich nieprzestrzegania,
 • kiedy i na jakich podstawach można dochodzić odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez wyrób medyczny,
 • zasady dochodzenia roszczeń na gruncie rękojmi i gwarancji,
 • podstawy odpowiedzialności karnej.

Moduł VIII. Kary administracyjne

Moduł ten ma na celu przedstawienie sankcji administracyjnych przewidzianych w ustawie o wyrobach medycznych.

Obejmie on w szczególności omówienie:

 • jakie są uprawnienia URPL w zakresie kontroli,
 • kiedy może zostać wydana decyzja w sprawie zakazania lub ograniczenia udostępniania wyrobu na rynku, wycofania z obrotu lub wycofania z używania,
 • jakie kary administracyjne są przewidywane przez projekt ustawy o wyrobach medycznych,
 • jakie kary administracyjne będą mogły zostać nałożone na gruncie nowej ustawy oraz za co ustawa przewiduje kary pieniężne do 5 000 000 zł.

Moduł IX. Nowe zasady reklamy wyrobów medycznych

Moduł ten ma na celu przekazanie informacji, dotyczących zagadnień związanych z reklamą.

Obejmie on w szczególności omówienie:

 • definicji reklamy wyrobów medycznych,
 • rozróżnienia reklamy kierowanej do profesjonalistów i do publicznej wiadomości,
 • zakazów w reklamie wyrobów,
 • wymagań dla reklamy wyrobów medycznych,
 • formy i obowiązkowych elementów reklamy.

Zapraszam do kontaktu 😊