Katarzyna Kroner

radca prawny

Specjalizuję się w prawie cywilnym i gospodarczym, a także prawie medycznym. Od początku kariery zawodowej związana jestem głównie ze spółkami kapitałowymi w większości giełdowymi...
[Więcej >>>]

Sklep

Klauzula Informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz z uwagi na pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych w związku z podjęciem współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Katarzyna Kroner, informuję, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radca Prawny Katarzyna Kroner, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner”, adres prowadzenia działalności: ul. Filarecka 3/4, 30-110 Kraków, NIP 716-225-31-08, [dalej: „Administrator” lub „Organizacja”].

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora podstawy prawnej wynikającej z RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy. Pani/Pana dane osobowe Administrator może przetwarzać w celach związanych z podjęciem współpracy, co obejmuje:

Udział w zbiórce wyrobów medycznych na rzecz obywateli Ukrainy

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zbiórki wyrobów medycznych celem wsparcia obywateli Ukrainy w trakcie walki, jak również w punktach dla uchodźców. Wszelkie działania w zakresie zbiórki są realizowane w interesie publicznym. Obowiązki Administratora obejmują w szczególności administrowanie danymi w formularzu zgłoszeniowym, zarządzanie i obsługę zbiórki oraz kontakt odpowiednimi Fundacjami i Stowarzyszeniami celem przekazania darów do potrzebujących.

Przetwarzanie Pani danych w powyższych wypadkach następuje na podstawie Pani/Pana zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

pozostałe cele przetwarzania danych osobowych

Jeżeli zaistniałaby potrzeba przetwarzania Pani/Pana danych w celach innych, niż wymienione powyżej, zostanie Pani/Pan o tym wcześniej poinformowana wraz ze wskazaniem podstawy prawnej dla takiego przetwarzania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom lub dostawcom usług w tym Fundacjom, Stowarzyszeniom zajmującym się pomocą humanitarną lub firmom transportowym. W każdym takim przypadku przekazanie Pani/Pana danych nie uprawnia podmiotu będącego odbiorcą tych danych do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, takie jak sądy lub organy ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator co do zasady nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce w przypadku udziału Pani/Pana w projekcie, który jest realizowany z kontrahentem z państwa trzeciego lub gdy miejsce wykonania projektu jest w państwie trzecim. Dane w ten sposób przekazywane są odpowiednio zabezpieczone. Jeżeli miałoby dojść do innego przekazania danych niż wskazane w zdaniu poprzednim, Administrator poinformuje Panią/Pana o tym zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie Pani/Pana zgoda, to przetwarzanie będzie się odbywać do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż Administrator podczas procesu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kwestia obowiązku podania danych osobowych

Co do zasady podanie danych osobowych jest dobrowolne. W określonych przypadkach podanie Pani/Pan danych może być jednak konieczne dla zawarcia z Pani/Pana konkretnej umowy lub dla wykonywania jej postanowień. Dlatego też, jeżeli Administrator utraciłby podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych w celach związanych z daną umową, wypełnienie zobowiązań z niej płynących mogłoby być utrudnione lub niemożliwe.

Zmiana treści powiadomienia

Zawartość niniejszej informacji może być okresowo modyfikowana przez Administratora. W takim przypadku Administrator poinformuje Panią/Pana o takiej zmianie.

Dane kontaktowe Administratora

W celu skorzystania z któregokolwiek z Pani uprawnień lub aby dowiedzieć się więcej na temat szczegółów ich wykonywania, może Pani skontaktować się z nami osobiście lub poprzez adres e-mail: katarzyna.kroner@legalkp.pl.